1.     Dr Jayaindra Fernando (Chairman)

2.     Prof M D Lamawansa

3.     Dr Mahanama Gunasekara

4.     Dr Samira Jayasinghe

5.     Dr Amila Jayasekera

6.     Dr Nissanka Jayawadhana

7.     Dr Kavinda Rajapakse

8.     Dr Roshan Dassanaieke

9.     Dr Mohan Dias

10.   Dr S Sivaganesh

11.   Dr Ranga Wickramarachchi

12.   Dr Malik De Soysa

13.   Dr Ajith Malalasekera

14.   Dr Yasas Abeywickrama